No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Forum (สังคมออนไลน์)

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยางคำวิทยา

คำค้นหา:        

ยังไม่ได้
อับภาพสมาชิก
ชื่อ : Chom
คะแนน: 0
( ID:0000280 )วันที่โพส : วันที่ 5 มิถุนายน , 2018 : 23:04:50   

ระบบย่อขนาดภาพทำงาน ดูขนาดจริง คลิกที่นี้

ชื่อเรื่อง            
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                     โรงเรียนยางคำวิทยา                      ผู้ศึกษา             นางธิดารัตน์  วงษ์อ่อนโรงเรียน            โรงเรียนยางคำวิทยา                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 ปีที่พิมพ์            2560บทคัดย่อ            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โดยใช้เกณฑ์  80/80  โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาคำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนยางคำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต
2  ปีการศึกษา  2560 
ภาคเรียนที่ 1จำนวน  10 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ 
แบบฝึกทักษะ  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) โดยใช้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน             ผลการศึกษาพบว่า  แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.50/80.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ได้คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ
16.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.636  คิดเป็นร้อยละ 54.33  และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  เท่ากับ 
24.2  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.974  คิดเป็นร้อยละ  80.67 และนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ
0.5760  และความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 
4.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.27
ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด          โดยสรุป
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ มีประสิทธิภาพสูง
ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้  

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
ใส่ภาพ
ขนาดภาพห้ามเกิน 250Kb .jpeg .gif เท่านั้น
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     
ยังไม่มีผู้แสดงความเห็นในหัวข้อนี้  

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา