No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Forum (สังคมออนไลน์)

ายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบัวดงมันวิทยา

คำค้นหา:        

ยังไม่ได้
อับภาพสมาชิก
ชื่อ : Chom
คะแนน: 0
( ID:0000281 )วันที่โพส : วันที่ 18 มิถุนายน , 2018 : 17:36:00   

ระบบย่อขนาดภาพทำงาน ดูขนาดจริง คลิกที่นี้

ชื่อเรื่อง            
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                     โรงเรียนบัวดงมันวิทยา                    ผู้ศึกษา             นายพูลศักดิ์  สุภีคำโรงเรียน            โรงเรียนบัวดงมันวิทยา                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 3ปีที่พิมพ์            2560บทคัดย่อ            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โดยใช้เกณฑ์  80/80  โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 (ภาษาอังกฤษ) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาคำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 3 
ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนที่ 2 
จำนวน  30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ 
แบบฝึกทักษะ  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) โดยใช้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน             ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.16/87.67  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ได้คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ
17.43  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.775  คิดเป็นร้อยละ 58.11  และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนหลังเรียน 
เท่ากับ 
24.50  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.270  คิดเป็นร้อยละ  81.67 และนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ
0.562  และความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 
4.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.27
ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด           โดยสรุป
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ มีประสิทธิภาพสูง
ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
ใส่ภาพ
ขนาดภาพห้ามเกิน 250Kb .jpeg .gif เท่านั้น
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     
ยังไม่มีผู้แสดงความเห็นในหัวข้อนี้  

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา