No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Forum (สังคมออนไลน์)

รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา

คำค้นหา:        

ยังไม่ได้
อับภาพสมาชิก
ชื่อ : Chom
คะแนน: 0
( ID:0000282 )วันที่โพส : วันที่ 29 มิถุนายน , 2018 : 09:36:33   

ระบบย่อขนาดภาพทำงาน ดูขนาดจริง คลิกที่นี้

ชื่อเรื่อง            
รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง 
การเป่าขลุ่ยรีคอร์เ***ร์ สำหรับนักเรียน

                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                     โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา            

ผู้ศึกษา             นายบรรลุศิลป์  ภูมิสิทธิ์

โรงเรียน            โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา  

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามัญศึกษา
เขต  24

ปีที่พิมพ์            2560

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) 
สร้างชุดการสอนการเป่าขลุ่ยรีคอร์เ***ร์ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตราฐาน
 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนการเป่าขลุ่ยรีคอร์เ***ร์  3) 
ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนการเป่าขลุ่ยรีคอร์เ***ร์  และ 4) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนการเป่าขลุ่ยรีคอร์เ***ร์  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา  จำนวน  40  คน ภาคเรียนที่
2  ปีการศึกษา  2560  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ 
ชุดการสอนการเป่าขลุ่ยรีคอร์เ***ร์ 
จำนวน  5  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   โดยใช้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

            ผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอนการเป่าขลุ่ยรีคอร์เ***ร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.53/81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  นักเรียนที่เรียนโดยใช้

ชุดการสอนการเป่าขลุ่ยรีคอร์เ***ร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

ได้คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ  18.63   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.742  คิดเป็นร้อยละ 27.41  และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนหลังเรียน  เท่ากับ 
24.38  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.608  คิดเป็นร้อยละ  26.08  และนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนการเป่าขลุ่ยรีคอร์เ***ร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

ดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ 0.505  และความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนการเป่าขลุ่ยรีคอร์เ***ร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 
4.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.27 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด

 

          โดยสรุป ชุดการสอนการเป่าขลุ่ยรีคอร์เ***ร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ
 ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ มีประสิทธิภาพสูง
ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อแก้ปัญหาการการฝึกเป่าขลุ่ยสำหรับนักเรียน 

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
ใส่ภาพ
ขนาดภาพห้ามเกิน 250Kb .jpeg .gif เท่านั้น
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     
ยังไม่มีผู้แสดงความเห็นในหัวข้อนี้  

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา