No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Forum (สังคมออนไลน์)

รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์

คำค้นหา:        

ยังไม่ได้
อับภาพสมาชิก
ชื่อ : Chom
คะแนน: 0
( ID:0000283 )วันที่โพส : วันที่ 29 มิถุนายน , 2018 : 17:18:53   

ระบบย่อขนาดภาพทำงาน ดูขนาดจริง คลิกที่นี้

ชื่อเรื่อง            
รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคำศัพท์                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                     โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์                         ผู้ศึกษา             นางอภิสรา  ชูปัญญา     โรงเรียน            โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต
2 ปีที่พิมพ์            2560บทคัดย่อ            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โดยใช้เกณฑ์  80/80  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาคำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 (ภาษาอังกฤษ) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาคำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านเขาสาวิทยาสรรพ์ ภาคเรียนที่ 
2  จำนวน  30  คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) โดยใช้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน             ผลการศึกษาพบว่า  หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ82.
40/84.89  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ได้คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 14.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.464 คิดเป็นร้อยละ
46.67และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  เท่ากับ 
25.47 คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.961 คิดเป็นร้อยละ  84.89 และนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ
0.717  และความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 
3.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.53  ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
ใส่ภาพ
ขนาดภาพห้ามเกิน 250Kb .jpeg .gif เท่านั้น
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     
ยังไม่มีผู้แสดงความเห็นในหัวข้อนี้  

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา