No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Forum (สังคมออนไลน์)

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์


ยังไม่ได้
อับภาพสมาชิก
ชื่อ : phot
คะแนน: 0
( ID:0000284 )วันที่โพส : วันที่ 11 กรกฎาคม , 2018 : 03:59:07   

ระบบย่อขนาดภาพทำงาน ดูขนาดจริง คลิกที่นี้

ชื่อเรื่อง       รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ  เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์               รหัสวิชา ง31102 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้               การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4                โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25ผู้ศึกษา       นายพจน์  ชมภูวิเศษปีที่ศึกษา     ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ         รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ เรื่อง
โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ รหัสวิชา ง31102 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 25
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1)
เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะเรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์รหัสวิชา
ง31102 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์รหัสวิชา
ง31102 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะเรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์รหัสวิชา
ง31102 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ภาคเรียนที่
2ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นจำนวน27คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีดังนี้ 1) ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะเรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์รหัสวิชา ง31102 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน6ชุด 2)
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานรหัสวิชา ง31102 รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารจำนวน
8
แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบย่อยก่อนและหลังเรียนชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะเรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ รหัสวิชาง31102
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4
     โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร จำนวน 1 ฉบับเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40
ข้อ  ซึ่งมีการวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบและคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปค่าความยากง่ายของข้อสอบอยู่ในช่วง
0.66 – 0.97 ค่าอำนาจจำแนกมีค่าระหว่าง 0.22 – 0.49 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95และ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะเรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
รหัสวิชา ง31102 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) ตามวิธีของลิเคร์ท (Likert) มี
5 ระดับจำนวน 8 ข้อ ซึ่งมีการวิเคราะห์คุณภาพของข้อคำถามและคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ค่าอำนาจจำแนกมีค่าระหว่าง
0.57-0.88 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.96 การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ
OneGroup Pretest Posttest Design โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนการดำเนินการศึกษาได้ผลดังต่อไปนี้1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะเรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์รหัสวิชา         ง31102 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารมีค่าเท่ากับ 80.11/83.882. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะเรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์รหัสวิชา
ง31102 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะเรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์รหัสวิชา
ง31102 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปน้อย
3ลำดับดังนี้รูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานมีความเหมาะสมรองลงมาคือความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้และกิจกรรมการเรียนรู้มีส่วนช่วยเรื่องการทำงานเป็นทีม


ที่อยู่อ้างอิง บทคัดย่อ : http://www.nlw.ac.th/word.pdf 

ที่อยู่อ้างอิง ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ : http://www.nlw.ac.th/ict.html 

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
ใส่ภาพ
ขนาดภาพห้ามเกิน 250Kb .jpeg .gif เท่านั้น
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     
ยังไม่มีผู้แสดงความเห็นในหัวข้อนี้  

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา