No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Forum (สังคมออนไลน์)

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E

คำค้นหา:        

ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ : ปรัชญา ละงู
( ID:0000285 )วันที่โพส : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ , 2019 : 08:42:05   

ระบบย่อขนาดภาพทำงาน ดูขนาดจริง คลิกที่นี้

ชื่อเรื่อง        :    รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E ร่วมกับการจัดการเรียนรู้                            แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช***ก

                      ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนเมืองถลาง
จังหวัดภูเก็ตชื่อผู้รายงาน   :    นายปรัชญา
ละงู                     ครูชำนาญการ
โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14ปีที่รายงาน    :    2560

บทคัดย่อ

              การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
5
E ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช***ก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)
เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5
E ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืช***ก 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา
3
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช***ก 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา3 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช***ก กับเกณฑ์ร้อยละ 80
และ 5) เพื่อศึกษาความสามารถในการทำงานกลุ่มของนักเรียนจากการเรียนรู้ด้วย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
5E ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช***ก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนเมืองถลาง
จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5/1 ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา3 รหัสวิชา ว32241 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช***ก โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5
E ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช***ก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ จำนวน
14 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา3 จำนวน 40 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบประเมินความสามารถในการทำงานกลุ่มของนักเรียนจากการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
5
E ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช***ก

จำนวน 20 ข้อ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

              1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
5
E
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช***ก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.15/81.99
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

              2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
5
E
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช***ก เท่ากับ 0.77

              3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา
3 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช***กก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05

              4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา3
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5
E ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง
โครงสร้างและหน้าที่ของ

พืช***ก สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80

              5. ความสามารถในการทำงานกลุ่มของนักเรียนจากการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
5
E ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช***ก อยู่ในระดับสูงมาก


 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
ใส่ภาพ
ขนาดภาพห้ามเกิน 250Kb .jpeg .gif เท่านั้น
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     
ยังไม่มีผู้แสดงความเห็นในหัวข้อนี้  

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา