No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Forum (สังคมออนไลน์)

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) ผสานหลักการทำงานของศาสตร์พระราชา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

คำค้นหา: การพัฒนา       

ยังไม่ได้
อับภาพสมาชิก
ชื่อ : pornpirai
คะแนน: 0
( ID:0000286 )วันที่โพส : วันที่ 9 มีนาคม , 2019 : 14:13:02   

ระบบย่อขนาดภาพทำงาน ดูขนาดจริง คลิกที่นี้

บทคัดย่อหัวข้อวิจัย    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
ของนักเรียน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(
Problem – Based               Learning)
ผสานหลักการทำงานของศาสตร์พระราชา
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยผู้วิจัย        นางสาวพรพิไร  แก้วสมบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยปีการศึกษา   2561              การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental  Research)  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem -Based
Learning) ผสานหลักการทำงานของศาสตร์พระราชา
  และ (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(
Problem - Based Learning) ผสานหลักการทำงานของศาสตร์พระราชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/14  จำนวน 46 คน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ดำเนินการทดลองระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 29 มกราคม
2562  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(
Problem - Based Learning) ผสานหลักการทำงานของศาสตร์พระราชา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง สมการกำลังสอง
ตัวแปรเดียว เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จำนวน
20 ข้อ
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) ผสานหลักการทำงานของศาสตร์พระราชา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (x-bar) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test)
แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis
)             ผลการวิจัยพบว่า             1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) ผสานหลักการทำงานของศาสตร์พระราชา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีผลการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้             2) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning)  ผสานหลักการทำงานของศาสตร์พระราชา อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x-bar=4.14, S.D.= 0.34)

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
ใส่ภาพ
ขนาดภาพห้ามเกิน 250Kb .jpeg .gif เท่านั้น
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     
ยังไม่มีผู้แสดงความเห็นในหัวข้อนี้  

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา