No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Forum (สังคมออนไลน์)

การพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรมสัมพันธ์ (3 กิจกรรมหลัก) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1


ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ : ครูอัญชลี จั่นสกุล
( ID:0000287 )วันที่โพส : วันที่ 1 มิถุนายน , 2019 : 09:05:08   

ชื่อวิจัย:           การพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรม                    สัมพันธ์
(3 กิจกรรมหลัก) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1ผู้วิจัย:            อัญชลี
จั่นสกุล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียน:         โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา                    สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองตะกั่วป่าปีที่วิจัย           2559 บทคัดย่อ            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์พัฒนาความมีวินัยในตนเอง โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
(3 กิจกรรมหลัก) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1
ให้มีประสิทธิภาพ
80/80 และ 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์พัฒนาความมีวินัยในตนเอง
โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (3 กิจกรรมหลัก) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ นักเรียนชาย หญิง ที่มีอายุระหว่าง
3-4 ปี
ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่
1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว เทศบาลเมืองตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา จำนวน 30 คน
เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (
Purporsive Sampling) เนื่องจากผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ 1)แผนการจัดประสบการณ์พัฒนาความมีวินัยในตนเอง โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
(3 กิจกรรมหลัก) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  จำนวน 3
หน่วย จำนวน 15 แผน
3)แบบประเมินความมีวินัยในตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชนิดรูปภาพ จำนวน 20 ข้อ
มีค่าความยากง่ายตั้งแต่
0.27 ถึง 0.71 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.32 
ถึง 0.79

และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.853 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าประสิทธิภาพ และค่าดัชนีประสิทธิผล           ผลการวิจัย พบว่า               1.  ประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความมีวินัยตนเอง
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่
1 โดยใช้แบบบูรณาการกิจกรรมสัมพันธ์ (3 กิจกรรมหลัก) มีค่า
เท่ากับ 85.56/82.83 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้               2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความมีวินัยตนเอง
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้แบบบูรณาการกิจกรรมสัมพันธ์ (3
กิจกรรมหลัก) มีค่าเท่ากับ 0.7431 คิดเป็น ร้อยละ 74.31

 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
ใส่ภาพ
ขนาดภาพห้ามเกิน 250Kb .jpeg .gif เท่านั้น
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     
ยังไม่มีผู้แสดงความเห็นในหัวข้อนี้  

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา